Nowoczesne metody detekcji chorób pszczelich

MODERN METHODS OF HONEYBEE
DISEASES DETECTION

Nowoczesne metody detekcji chorób pszczelich

9 KWIETNIA

2019

Centrum Edukacyjno-Rozwojowe UPWr
Pałac Wrocław Pawłowice
ul. Pawłowicka 87/89, 50-001 Wrocław

O WYDARZENIU

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest darmowy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc aby wziąć udział w konferencji należy uprzednio dokonać rejestracji poprzez wysłanie maila na adres beemonitor@inwebit.pl w treści podając swoje imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej firmy/instytucji. W odpowiedzi na zgłoszenie, organizator konferencji poinformuje mailowo o akceptacji zgłoszenia lub jego odrzuceniu w przypadku braku wolnych miejsc.

Liczba miejsc ograniczona.

Aktualizacja: z dniem 06.04.2019 godz. 20.00. rejestracja została zamknięta.

KONTAKT

beemonitor@inwebit.pl

PROFIL UCZESTNIKA

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką pszczelarstwa, w szczególności tematyką chorób zagrażających rodzinom pszczelim, sposobów ich identyfikacji, metod zwalczania i ich skuteczności, a także zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu lepszego monitorowania tego co dzieje się w ulu i jego otoczeniu. Zapraszamy zarówno środowisko naukowe, profesjonalistów z branży pszczelarskiej oraz amatorów pszczelarstwa.

PLAN WYDARZENIA

9:45

Otwarcie konferencji, przywitanie gości,
Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta,
Dr hab. Paweł Chorbiński prof. Nadzw UPWr,
Mariusz Paszkiewicz, CEO, Inwebit

9:55

Mariusz Paszkiewicz, CEO, Inwebit
Rozwiązania IoT/Blockchain w świecie pszczół. Projekt BeeMonitor.

10:30

Dr hab. Paweł Chorbiński prof. Nadzw UPWr
Rozpoznawanie chorób pszczół we własnej pasiece – możliwości i potrzeby

11:20

Violeta Santrac Ph.D, M.Sc, D.V.M
Witalność a obciążenie patogenem w ulu i „potrzeba diagnostyczna”

12.10 – 13.00

Przerwa

13:00

Boštjan Noč, prezes Związku Pszczelarskiego Słowenii
Wkład Słowenii w rozwój pszczelarstwa w Unii Europejskiej

13:50

Lek. wet. Andrzej Bober
Możliwości wprowadzenia systemu nadzoru nad rodzinami pszczelimi w oparciu o istniejące uwarunkowania

14:40

Dr inż. Paweł Migdał
Analiza aktualnego stanu systemów monitorowania pasiek – potrzeby i możliwości rozwoju

PROWADZĄCY

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Paweł Chorbiński prof. nadzw.

Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1987 roku, a  od 1988 roku został zatrudniony w Katedrze Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na którym to miejscu pracuje do dnia dzisiejszego specjalizując się w zakresie chorób owadów użytkowych.

Od ponad 30 lat prowadzi kursy dla studentów medycyny weterynaryjnej z zakresu „Choroby owadów użytkowych”. Prowadził również kursy „Chów i hodowla pszczoły miodnej” dla studentów Zootechniki. Prowadzi również liczne szkolenia, seminaria, warsztaty oraz kursy dla pszczelarzy, z zakresu chorób i szkodników pszczół, higieny pasiecznej i środowiska ulowego oraz prawnych wymogów produkcji miodu, organizowane przez ośrodki szkolenia rolniczego (WODR, ODR), związki pszczelarskie i służby weterynaryjne na terenie całego kraju. Jest autorem lub współautorem ponad 280 prac o tematyce pszczelarskiej, w tym również książek (Pszczelnictwo, Hodowla pszczół, Encyklopedia pszczelarska, Higiena w pasiece, Pokonaj warrozę).

Prowadzi także pasiekę dydaktyczną Katedry Epizootiologii przeznaczoną do dydaktyki i badań naukowych. Za działalność dydaktyczno-naukową otrzymał osiem nagród Rektora. Został także odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Rolnictwa oraz statuetką im ks. Jana Dzierżonia.

Ph. D. M.Sc. D.V.M. Violeta Santrac

Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie weterynarii uzyskała w 2013 roku na University of Novi Sad w Serbii. Od 1994 roku pracuje w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Serbii, zaczynając od stanowiska kierownika laboratorium wirusologii i diagnostyki molekularnej, kierownika a następnie lidera laboratorium mikrobiologii klinicznej, parazytologii i mikologii. Kierownik badań w projektach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym (FP6 Seera Net; EU COST Action), autorka i współautorka wielu publikacji naukowych dotyczących chorób pszczelich, pracuje jako konsultant z organizacjami takimi jak Food and Agriculture Organization, World Vision, AgriTera.

Prywatnie miłośniczka podróżowania, wspinaczki górskiej, paralotniarstwa i oczywiście pszczelarstwa. Udzielała się również jako wolontariuszka w obszarze edukacji pszczelarzy i identyfikacji chorób.

Doktor nauk medycznych w dziedzinie weterynarii

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Paweł Migdał

Pszczelarz, badacz wpływu zagrożeń środowiskowych na kondycję rodzin pszczelich. W 2010 roku rozpoczął edukację na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt na kierunku biologia, następnie podjął studia magisterskie o specjalności techniki laboratoryjne w biologii, które ukończył w 2015 roku. W 2012 roku rozpoczął studia na kierunku bezpieczeństwo żywności uzyskując tytuł inżyniera. Od 2015 roku prowadził badania nad behawiorem i fizjologią rodziny pszczelej w ramach studiów doktoranckich, efektem tych prac jest obroniona 26.02.2019 roku praca doktorska. Wszystkie pisane prace związane ściśle były z pszczołą miodną i jej produktami. Od 2018 roku członek Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego.

Dr inż. Paweł Migdał prowadzi prywatną pasiekę produkcyjną na obszarze wiejskim. Stara się również popularyzować wiedzę na temat owadów zapylających poprzez prowadzenie pasieki miejskiej oraz licznych warsztatów i wykładów dla pszczelarzy, rolników, uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych. Z zamiłowania przyrodnik i podróżnik.

Mgr inż. Mariusz Paszkiewicz

Od ponad 8 lat związany z sektorem projektów IT w sektorze utilities, rozwiązań IoT oraz projektów badawczych z zakresu Smart City i e-rolnictwa. Architekt wielu rozwiązań w zakresie akwizycji danych pomiarowych. Twórca specyfikacji technicznych modułów komunikacyjnych oraz koncentratorów danych. Wizjoner projektów badawczych w zakresie detekcji zdarzeń z strumienia video i sensorów pozostałych parametrów (inteligentna lampa miejska, detekcja chorób w inteligentnej pasiece itp.). Obecnie zaangażowany w projekty wirtualnych elektrowni oraz platform do obsługi klastrów energii.

Mariusz Paszkiewicz CEO

Lek. Wet. Andrzej Bober

Lekarz weterynarii, specjalista chorób owadów użytkowych,  asystent, zastępca kierownika Zakładu Chorób Pszczół (Krajowe Laboratorium Referencyjne właściwe dla badań prowadzonych w kierunku rozpoznawania zgnilca amerykańskiego pszczół, zgnilca europejskiego i warrozy) Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Uczestnik licznych staży i szkoleń zagranicznych z zakresu apipatologii w wiodących ośrodkach naukowych, z których najważniejsze to: Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf (Niemcy), Centro Apicola Regional de Marchamalo (Hiszpania), National Bee Unit-The Food and Environment Research Agency Sand Hutton (Wielka Brytania). Autor licznych doniesień na konferencje i sympozja krajowe, jak i międzynarodowe oraz artykułów naukowych w czasopismach umieszczonych w wykazie MNiSW i popularnonaukowych. Członek stowarzyszenia COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) – międzynarodowego stowarzyszenia non-profit z siedzibą w Bernie w Szwajcarii, które pracuje by rozwiązać, w skali globalnej, problem strat rodzin pszczelich. Reprezentant uczestniczący w corocznych spotkaniach/warsztatach organizowanych przez Laboratorium Referencyjne UE ds. zdrowia pszczół (EURL); Anses – Sophia Antipolis (Francja).

Boštjan Noč

Boštjan Noč urodził się w Žirovnicy, miejscu narodzin Antona Janše i jest pszczelarzem amatorem. Wielka miłość do pszczół doprowadziła go do utworzenia Stowarzyszenia Pszczelarskiego Upper Gorenjska, którego przewodniczącym był od 2002 do 2009 roku. Celem związku było połączenie siły pszczelarzy z całej Gorenjskiej w celu poprawy warunków dla pszczelarzy. Pomyślnie ukończone projekty i liczne nagrody są świadectwem sukcesu tej operacji. Został włączony do kierownictwa Słoweńskiego Związku Pszczelarskiego. Odpowiadał za kontakty z urzędnikami państwowymi i został mianowany przez Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy na szefa przygotowania i wdrażania programów w dziedzinie pszczelarstwa. W 2007 roku został wybrany prezesem Związku Pszczelarskiego Słowenii.

W 2011 roku otrzymał nagrodę „Knight Nut Cake” przyznawaną przez UCEPE, organizację non-profit z siedzibą we włoskim mieście Cuneo, która zajmuje się głównie problemami w rolnictwie, problemami w dziedzinie ekologii i środowiska, a w ostatnich latach, w szczególności ochroną pszczół. W 2012 r. otrzymał najwyższe uznanie Stowarzyszenia Organizacji Pszczelarskich Serbii, dyplom profesora Jovana Živanovicia (za pomoc Stowarzyszeniu Organizacji Pszczelarskich Serbii i wielkie zasługi w promocji pszczelarstwa na świecie), złoty medal Maxa Avšiča (ČD Ljubljana Moste Polje) i tablicę miejską miasta Žirovnica. Otrzymał Medal Zasługi jako wkład w rozwój pszczelarstwa i zrównoważonego rolnictwa oraz utrzymanie równowagi w przyrodzie.

Boštjan NOČ – prezes Związku Pszczelarskiego Słowenii

ORGANIZATORZY

KOMITET ORGANIZACYJNY

W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą:

Dr inż. Paweł Migdał (Sekretarz Konferencji),

Dr hab. Paweł Chorbiński prof. nadzw. (Przewodniczący Komitetu),

Mariusz Paszkiewicz, CEO, Inwebit (Zastępca Przewodniczącego Komitetu).

PROJEKT

Geneza projektu

Zasadniczym problemem badawczym, stanowiącym przesłankę do realizacji przedmiotowych badań był brak inteligentnych/automatycznych rozwiązań informatycznych wspierających pszczelarzy w ich codziennej pracy, przez co zarządzanie pasiekami, zwłaszcza zawodowymi, było wysoce nieefektywne i zależne tylko i wyłącznie od czynnika ludzkiego, a więc narażone na błędy z tego wynikające. Przyczynkiem były również bardzo ograniczone możliwości sprawnej identyfikacji problemów występujących w konkretnym ulu i tym samym podjęcia natychmiastowych działań służących ich neutralizacji. Kwestia ta jest również powiązana ze zjawiskiem masowego ginięcia pszczół, objawiającym się nagłym i masowym ginięciem rodzin pszczelich w niejasnych i niezbadanych jak dotąd okolicznościach, co jest obecnie jednym z największych problemów pszczelarstwa. Trudność w identyfikacji źródeł tego zjawiska również wynika z braku narzędzi pozwalających na skumulowane monitorowanie wszystkich uli w pasiece oraz informacji dostarczanych w czasie rzeczywistym co do stanu rodzin pszczelich. Brak mechanizmów wspierających codzienną pracę w pasiece i umożliwiających zwalczanie istotnych problemów pszczelarzy było najistotniejszą przesłanką leżącą u podstaw decyzji o realizacji niniejszego projektu.

Prace badawcze

Przedmiotowe prace badawcze dotykają wielu dziedzin nauki, od algorytmów matematycznych i zagadnień optymalizacji, przez narzędzia ekonometryczne do analizy skupień i korelacji, po skomplikowane rozwiązania informatyczne jak

algorytmy przetwarzające olbrzymie ilości danych. Projekt badawczy wykorzystuje najnowsze technologie tj. specjalistyczne algorytmy sztucznej inteligencji mające za zadanie uczenie się szybszej i sprawniejszej analizy danych na podstawie niekompletnych pakietów informacji a także ze względu na ogromne, olbrzymie ilości danych zbieranych z dużej liczby urządzeń.

Dofinansowanie

Inwebit Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Realizacja projektu badawczo-rozwojowego w celu opracowania metod i algorytmów niezbędnych do stworzenia nowoczesnego produktu BeeMonitor.” w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2019r. do 30 kwietnia 2020 r. na terenie województwa dolnośląskiego.

Wartość projektu: 817 311,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 545 042,64 zł

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu do zarządzania pasiekami pszczelimi BeeMonitor.